Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

ÓVODAI HÁZIREND

 

 

 

 

Szeretettel üdvözöljük óvodánkban!

 

 

 

Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkező években a kölcsönös bizalomra építve valódi partnerként kívánunk együttműködni gyermeke nevelésének felelősségteljes feladatában.

Házirendünkben az óvodai életet meghatározó legfontosabb szokások és szabályok segítenek az eligazodásban, a szülői jogok és kötelességek megismerésében.

 

A házirendben foglaltak betartása kötelező a gyermekekre, a szülőkre, a hozzátartozókra és az óvoda minden dolgozójára egyaránt!

 

 

 

1.      BEVEZETÉS


A házirend területi hatálya

 

A nevelési intézménybe való belépéstől a jogszerű elhagyásáig terjedő időszakra, továbbá a nevelési illetve pedagógiai program részeként, a nevelési intézményen kívüli tartott foglalkozások programok idejére.

 
 

A házirend személyi hatálya


A gyermekekre, a pedagógusokra, az intézmény valamennyi alkalmazottjára és a szülőkre terjed ki, akik a gyermekek törvényes képviselőjeként gyakorolnak jogosítványokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.

 

A házirend időhatálya

 

A házirend a kihirdetés napjától lép érvénybe és határozatlan időre szól. A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

 

A házirend célja

 A különböző jogszabályokban meghatározott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozója.

 

  

2.      ÓVODÁNK ADATAI

Nevünk:                                  Meseház Óvoda

Címünk:                                   8060 Mór Szabadság tér 12.

Telefonszám:                            06 22 407 129

                                               06 22 407 095

E-mail:                         szabtovi@mor.hu

Óvodavezető:                          Förhécz Sándorné

Óvodavezető- helyettes:           Nagy Ibolya

Gyermekvédelmi felelős:          Kornseé Istvánné

Logopédus:                             Vargáné Strobl Katalin

Pszichológus.                           Thiess Ágnes

Óvodatitkár:                            Fersch Miklósné

 

 

Az intézmény alapítója:                                    Mór Városi Tanács

Az intézmény fenntartója, és felügyeleti szerve:             Mór Városi Önkormányzat

                                                                                  Mór Szent István tér 6.

 

 

 

 

3.      AZ ÓVODAI ÉLET RENDJE

Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik helyi nevelési programunk alapján, amely a Külső világ tevékeny megismerése címet viseli.

Az óvoda három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, nevelő intézmény.

3.1.Óvodánk nyitva tartása

 

 

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó 5 napos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik.

Ettől eltérő a munkarend, a gyermekek foglalkoztatásának rendje, ha az általános munkarend változik. A nevelési év szeptember1-től augusztus 31-ig tart, amelyben a szorgalmi idő szeptember 1-től május 31-ig terjed ki. Június 1-augusztus 31-ig nyári élet folyik az óvodában.

Az óvoda üzemeltetése a nyári időszakban a nagytakarítás alatt szünetel, ekkor nem fogadunk gyermekeket az óvodában. Amennyiben a szülő ez idő alatt nem tudja gyermeke felügyeletét megoldani, erre a városban nyitva tartó ügyeletes óvodában van lehetősége olyan módon, hogy ezt jelzi az óvoda vezetőjének, aki megteszi a kellő intézkedéseket.

A nyári zárva tartás tényleges időpontjáról a szülőket február 15-ig hirdetményen keresztül tájékoztatjuk.

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünet idején az óvodai ellátást igénylők számát felmérjük, az óvodai étkeztetést ennek arányában vesszük igénybe. A gyermekek létszámától függően ezekben az időszakokban összevont csoportokban, ügyeleti renddel üzemelünk.

Az óvodánk törvény adta lehetősége, hogy évente 5 nevelés nélküli munkanapot vegyen igénybe szakmai továbbképzések lehetőségére. Ezeken a napokon az óvodai ellátást igénylő gyermekeket a két intézmény közötti megállapodás értelmében az Erzsébet téri Pitypang Óvoda fogadja.

Az ügyeleti időszakokról a szülőket a kihelyezett hirdetményen keresztül legalább 7 nappal előbb tájékoztatjuk.

Az óvoda naponta 6 órától 17 óráig tart nyitva. A szülő munkakezdését figyelembe véve kérésére a reggeli nyitás ideje változtatható.

Reggel 6 órától 7 óráig a gyermekek 1 csoportban gyülekeznek, délután 1630 órától 17 óráig szintén összevont csoportban vannak óvónői felügyelet mellett.

 

 

4. A GYERMEKEK AZ ÓVODÁBAN

 

 

4.1.      A gyermekek jogai gyakorlásának, kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos szabályok ( KT. 10§)

 

A gyermek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék, oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

A gyermek személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani. Testi fenyítés, megalázó büntetés vele szemben nem megengedhető!

Nem veszélyeztetheti sem saját, sem társai testi épségét!

Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő, differenciált fejlesztéséről az óvoda dokumentációt vezet, amelyről a szülőt informálja.

A gyermek fejlődésével kapcsolatban a szülő egyetértésével az óvoda a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez fordulhat.

A pedagógust és a nevelési munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli minden gyermekkel, családdal kapcsolatos információt illetően, amelyről munkája során értesül.

A gyermek joga, hogy nemzeti, etnikai, hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

Figyelembe vesszük a gyermek életkoronként és egyénenként változó testi-lelki szükségleteit, gondoskodunk a derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről.

Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységet, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra.

Pedagógiai Programunk anyagát változatos formában dolgozzuk fel, a gyermekek fejlődését, fejlesztését szem előtt tartva.

A mindennapok során a tevékenységek szervezése a gyermekek érdeklődésének folyamatos fenntartása érdekében zajlik - aktivitásukat feltételezve.

A családdal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve célunk, hogy a nevelési folyamat eredményeként óvodásaink érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

A kisgyermek viselkedésével nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét.

Bizonyos fokig alkalmazkodni kell az óvodai élet normáihoz, mellyel tiszteletben tartja az intézmény szokás- és szabályrendszerét, a vele szemben támasztott elvárásoknak való megfelelést. (mesehallgatás, társak játékának megbecsülése, stb.)

 

 

4.2 A gyermek felvétele, óvodába járása

 

Az óvoda 3 éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig nevelő intézmény.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan érkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

 

KT.24§ (3) A gyermek ha e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

 

KT: 24§ (5)  A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a hetedik életévét betölti. Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet. A nevelőtestület egyetértését a nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek, tanuló vizsgálatának megkezdése előtt szerzi be. A nevelési tanácsadó, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság – szakvéleményének megküldésével – értesíti a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes jegyzőt, ha javasolja, hogy a gyermek további egy évig óvodai nevelésben vegyen részt.

 

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban kiállítja az óvodai szakvéleményt, amelyben javaslatot tesz az iskola megkezdésére, a gyermek további fejlesztésére, esetleg további vizsgálatokra.

 

A gyermekek védelméről szóló törvény  275/2008. számú kormányrendelete rendelkezik az Óvodáztatási támogatásról.

2009. január 1-jétől azok igényelhetik a támogatást, akiknek gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű.
A halmozottan hátrányos helyzet feltétele, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapjon; a szülőnek - gyermekének három éves koráig - legfeljebb általános iskolai végzettsége lehet; továbbá a gyermeket legkésőbb annak az évnek a végéig be kell íratni az óvodába, amikor betölti negyedik életévét.
Ha a beíratás után a gyermek legalább három hónapig rendszeresen jár óvodába, első alkalommal 20 ezer forintos támogatást kap a szülő, amely - ha az adott települési önkormányzat rendeletben előírja - természetben is nyújtható.
Ha ezután a szülő továbbra is rendszeresen járatja óvodába gyermekét, akkor a beíratás évének júniusában és decemberében további 10-10 ezer forintot kap. Ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti a támogatást az adott település önkormányzatánál.

Rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában tartózkodik, illetve ha az igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvodai nevelési napok 25%-át.

Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet, nyilatkozatot az óvodában igényelni lehet.Az óvodai beiratkozások idejét, a fenntartó Önkormányzat határozza meg és teszi közzé a megadott időpontot megelőzően 30 nappal. Erről tájékoztatást a helyi újságban, a városi Televízióban, illetve a hirdetőkön elhelyezett értesítésekkel adnak.

A beiratkozás a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével. Kérjük, hogy a szülők hozzák magukkal gyermekük születési anyakönyvi kivonatát és lakcímkártyáját. A beiratkozást megelőző időben nyílt napot tartunk, amikor a szülők és a gyermekek számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedhessenek az óvodánk életével, az itt dolgozó felnőttekkel.

Az óvodát igénybe veheti az a gyermek, aki a 3. életévét betöltötte, szobatiszta, egészséges, amelyet gyermekorvosa által kiállított igazolással dokumentál.

Speciális nevelési igény esetén szakorvosi vélemény alapján döntünk az integrációról.

a gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

 

 
4.3 A gyermek átvétele másik intézményből

 

A szülőnek óvodaváltoztatási igényét jeleznie kell az intézmény vezetőjének, aki kiállítja a gyermek számára az óvoda változtatás nyomtatványát, amellyel az új óvodában jelentkeznie kell.

 

4.4  Az óvodába járás szabályai

 

 Figyelembe vesszük a gyermek életkoronként és egyénenként változó testi-lelki szükségleteit, gondoskodunk a derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről.

Biztosítjuk a gyermeki közösségben végezhető sokszínű tevékenységet, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra.

Pedagógiai Programunk anyagát változatos formában dolgozzuk fel, a gyermekek fejlődését, fejlesztését szem előtt tartva.

A mindennapok során a tevékenységek szervezése a gyermekek érdeklődésének folyamatos fenntartása érdekében zajlik - aktivitásukat feltételezve.

A családdal együttműködve, a családi nevelést kiegészítve célunk, hogy a nevelési folyamat eredményeként óvodásaink érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

A kisgyermek viselkedésével nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottjainak egészségét, testi épségét.

Bizonyos fokig alkalmazkodni kell az óvodai élet normáihoz, mellyel tiszteletben tartja az intézmény szokás- és szabályrendszerét, a vele szemben támasztott elvárásoknak való megfelelést. (mesehallgatás, társak játékának megbecsülése, stb.)

 

A gyermekeket reggel 6 órától óvónő fogadja az összevont csoportban, ahol 7 óráig gyülekeznek. Délután 1630 órától 17 óráig szintén összevontan, óvónői felügyelet mellett készülnek a hazaindulásra.

A gyermekek reggeli érkezése szabadon megválasztható, de a délelőtti tevékenységek zavartalansága érdekében javasoljuk, hogy lehetőség szerint 9 óráig érkezzenek be az óvodába.

A folyamatos napirend lehetővé teszi, hogy a gyermekek 8 órától 930 –ig reggelizhessenek, nem sértjük ezzel a játékidőt és a gyermekek elmélyült tevékenységét a játékidő alatt.

9 órától szervezett és kötetlen tevékenységek folynak a csoportokban. Ezt kérjük figyelembe venni az érkezés időpontjának megválasztásánál.

Azok a gyermekek, akik részt vesznek az óvodában működő logopédiai foglalkozásokon, 8 óráig érkezzenek be az intézménybe!

 

Az óvoda dolgozói csak azokért a gyermekekért felelősek, akiket az óvónő vagy a dajka átvesz.

 

A gyermekek a szülő írásbeli engedélye alapján egyedül, illetve testvérrel is távozhatnak az óvodából, ha a testvér életkora 12 év.

A csoportszobából való távozás után a szülőnek vagy az általa megbízott személynek átadott gyermekért a továbbiakban a szülő a felelős!

Az óvoda zárásakor az el nem vitt gyermekek hozzátartozóját az óvónő megpróbálja elérni, ha ez nem sikerül, a gyermek felügyeletéről gondoskodik, amíg a szülő megérkezik

A gyerekek által behozott, az óvodai élet gyakorlásához nem szükséges eszközök megrongálódásáért, elvesztéséért az óvoda (játék, ékszer, stb.) nem vállal felelősséget!

Az óvodába rágógumit, élelmiszert, innivalót, gyűrűt, nyakláncot, kitűzőt, és olyan tárgyakat, ami a gyermekek egészségét veszélyeztetik, nem lehet behozni.

 

4.5  A gyermekek távol maradása, annak igazolása

 

A gyermek felvétele után az óvodába járás kötelező, távol maradását igazolni szükséges!

Igazoltnak tekinthető a hiányzás, ha:

·        a szülő az óvónőnek előzetesen bejelentette,

·        betegség esetén az orvosi igazolást átadta.

Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni, az óvodapedagógust legalább egy munkanappal megelőzően tájékoztatni kell személyesen vagy telefonon. Hiányzás után a gyermek érkezését előző napon kérjük bejelenteni, hogy számára az étkezést biztosítani tudjuk. Ha a távol maradást a fenti módokon nem igazolják, a gyermekről nem tudunk, a hiányzás igazolatlan.

Ha a gyermekről nincs hírünk, óvodánk két alkalommal – írásban – megkeresi a távol maradó gyermek szülőjét. Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, és az óvoda a szülőt 2 alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan hiányzás következményeire.

Amennyiben a gyermek betöltötte az 5. életévét, 7 nap után bejelentési kötelezettségünk van a jegyzőnél.

Családi okok miatt 3 napnál hosszabb hiányzást a szülő írásbeli kérésére az óvodavezető engedélyezhet.

 

 

4.6  A gyermek ruházata az óvodában

 

 Gyermekeink napközbeni tevékenységeik során sokat mozoghatnak, naponta az udvaron tartózkodnak, a tornateremben szervezett mozgásos tevékenységet végeznek. Séták, rövid kirándulások szervezése szerepel helyi programunkban, városi rendezvényekre, alkalomszerűen színházba, sport délelőttökre, táncházba visszük a gyermekeket. A közös élményszerzések, tapasztalatgyűjtés átszövi napjainkat, tevékenységeinket. Ezért javasoljuk, hogy a gyermekek óvodai öltözéke legyen:

 

·        Tiszta, kényelmes, praktikus, szabad mozgást biztosító. Benti és utcai cipőjük bokát tartó, járásra, futásra alkalmas lábbeli legyen. Klumpa illetve magas sarkú cipő veszélyessége miatt nem megengedett!

 

·        Öltözékük az időjárásnak megfelelő legyen, törekedjenek a réteges öltözködésre. Rövid ujjú póló mindig legyen a zsákjukban, mert az óvodai csoportszobák hőmérséklete ezt indokolja.

 

 

·        Az átöltözéshez szükséges a tartalék ruha (felső ruházat, nadrág, bugyi, harisnya vagy zokni), egyedül járóknak esőkabát.

 

·        Az öltözőben elhelyezett zsákokban tartsanak tornaruhát is. Kicsiknek fűzős vászoncipőt, a nagyobbaknak ezen felül rövidnadrágot és torna pólót. A ruha zsákokat kérjük, időnként ellenőrizzék, pótolják a hiányosságokat. Rendszeres tisztán tartásukról gondoskodni szíveskedjenek!

 

 

·        A sok azonos ruhadarab, lábbeli megkülönböztetése miatt jó, ha a gyermekek öltözékét monogrammal vagy jelükkel látják el, és az öltözőben a gyermekek jelénél tartják.

 

·        Nagyobb értékű ruhadarab, ékszer, játék behozatalát nem javasoljuk, esetleges kárért (elvesztés, szakadás, törés) illetve az ékszerek és a nem megfelelő lábbeli okozta balesetekért felelősséget nem vállalunk!

 

4.7  A gyermekek étkeztetése az óvodában

 

 Gyermekeink rendszeresen, napi három alkalommal étkeznek az óvodában, az élelmiszerekből ételmintát teszünk el a tálalókonyhán, és ezt 48 óráig megőrizzük.

 A heti étlaptervet a bejárat melletti faliújságon találhatják meg, így a gyermekek otthoni étkezését összhangba hozhatják az óvodaival.

Az óvodában a folyamatos napirend mellett folyik a gyermekek étkeztetése is. A gyermekek délelőtt 8 órától 930–ig reggelizhetnek attól függően, mennyire elmélyült a játéktevékenységük, illetve mikor éheznek meg a reggeli érkezésüket követően.

Az ebéd a gyermekcsoportokhoz tartozó mosdó használatának rendjétől függően 1145 –től 1230 – ig tart. Ebben az időben a gyermekek csoportjukban egy időben fogyasztják el az ebédjüket. A délutáni uzsonna a gyermekek folyamatos ébredésétől függően szintén folyamatosan zajlik 1430 –tól 1515 –ig. Az étkezések alkalmával arra törekszünk, hogy azok családias hangulatban, terített asztalnál, kulturált körülmények között folyjanak.

Elfogadjuk a gyermekek különböző ízlését és étvágyát, ezért az ételek elfogyasztását nem erőltetjük, ezek megkóstolására bíztatjuk a gyermekeket.

A Pitypang Óvoda konyhája lehetőség szerint törekszik új ételfélék kipróbálására, megismertetésére, messzemenően figyelembe véve az egészséges táplálkozás elveit. Ebből a célból naponta fogyasztanak konyháról kapott gyümölcsöket. A fenntartó önkormányzat biztosítja óvodásaink számára az iskolatejet, amelyet délutáni órákban fogyasztanak el. Az élelmezés biztonsági előírásokat a HACCP minőségbiztosítási rendszer biztosítja.

Az étkezések alkalmával az általános étkezési kultúra szokásainak elsajátítása a célunk. Ilyenek a fogások elfogyasztásához szükséges evőeszközök (kanál, kés, villa, szalvéta) használata. Fontos az étkezések előtti kézmosás, a főétkezés utáni fogmosás, az étkezések közbeni halk beszélgetés, az udvariasság, a merőkanál használata, a kancsóból való töltés gyakorlása a nagyobbak esetében.

Kisebb óvodásaink önmagukat szolgálják ki a terítések alkalmával, míg a nagyobbak naposi munka vállalásával asztaltársaikról is gondoskodnak, segítenek az ebéd utáni rendrakásban.

Nem javasoljuk, hogy óvodásunk otthonról hozott édességet, rágcsálni valót nassoljon az óvoda területén, az öltözőben. Ezt a többi gyermek érdekében nem tartjuk etikusnak.

Édesség, sütemény, szörp fogyasztására ünnepi alkalmakkor (születésnap), óvodai rendezvényeken kerülhet sor.  Ilyenkor a szülő megvendégeli gyermeke csoporttársait. Ezeken az alkalmakon csak üzletben vásárolt, dobozos, zacskós süteményeket kaphatnak a gyermekek. Ez vonatkozik a gyümölcsökre is, amelyek származását az üzletben kapott blokkal szíveskedjenek igazolni az óvó néniknél.

Orvosilag indokolt diétás étkeztetést a tej érzékeny gyermekek esetében a központi konyhával egyeztetve megoldjuk.

 

5. AZ ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAVIZETÉSE

 

Az étkezési térítési díj befizetésének időpontja a bejárati hirdetőn és az óvodatitkár irodája mellett kerül kifüggesztésre. A díjfizetés időpontja minden hónap 10-ét követő két munkanap. Első nap 7-16 óráig, illetve második nap 7-13 óráig.  Pótbefizetésre a következő hét hétfői napján kerül sor 7-16 óráig. A Pénzügyi Szabályzat értelmében csak a befizetési napokon áll módunkban a térítési díjat elfogadni. Az igénybe nem vett étkezési díj a következő hónapban írható jóvá. A be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díjat nem tudjuk visszatéríteni, az igazolatlan hiányzást első napján az étkezési térítési díjat ki kell fizetni!

Ha megszűnik az óvodai elhelyezés, a fel nem használt, befizetett térítési díjat 30 napon belül visszafizetjük.

Amennyiben az étkezés díjának befizetése a szülő részéről nem történik meg, az hatósági úton kerül behajtásra.

 

5.1 Étkezési térítési díj támogatása

 

Az óvodai étkezés térítési díját Mór Városi Önkormányzat Képviselőtestülete hagyja jóvá, illetve módosítja évente. Térítési díjkedvezményben részesülnek:

-a három gyermekes családok alanyi jogon, valamint

-a tartósan beteg gyermeket nevelő családok a térítési díj 50%-át fizetik.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok mentesülnek a díjfizetés alól.

Mindhárom esetben a megfelelő nyomtatványok, igazolások, határozatok bemutatása szükséges! A mindenkor érvényes szabályokról az óvodatitkár ad tájékoztatást.

 

 
6. A GYERMEKEK EGÉSZSÉGVÉDELME, ÓVÁSA

 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó önkormányzat és a házi orvosi szolgálat közös megállapodás alapján az óvoda orvosa és védőnője látja el. Az általuk javasolt vizsgálatokra a gyermekeket a szülőnek el kell vinni.  Az óvodában kialakított orvosi szobában az orvosnak és a védőnőnek lehetősége van hallás-és látásvizsgálatot végezni. A nagycsoportos korú gyermekeket évente egy alkalommal fogorvosi vizsgálatra kísérjük.

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, lázas, betegségre gyanús, még lábadozó gyermek bevitele a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. A gyermekeknek gyógyszert nem adhatunk be az óvodában, kivéve az állandó gyógyszert szedő gyermekek esetében.

Ha betegség miatt marad távol a gyermek, az ÁNTSZ előírása szerint 3 napos hiányzás után csak orvosi igazolással hozható az óvodába. Az orvosi igazolásokat az óvónők gyűjtik és kezelik.

Fertőző betegséget a szülő köteles az óvodának bejelenteni, hogy a megfelelő óvintézkedéseket meg lehessen tenni mások egészségének védelme érdekében.

A napközben megbetegedett gyermeket szükség szerint elkülönítjük, lefektetjük, hozzátartozóját értesítjük, ezért kérjük, hogy telefonos elérhetőségüket a csoportos óvónőknek szíveskedjenek megadni! A napközben megbetegedett gyermeket - az óvónő értesítése után - a szülő köteles a legrövidebb időn belül  elvinni az óvodából.  A betegen kiadott gyermekek másnap csak orvosi igazolás ellenében látogathatják az óvodát.

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő neveléséhez feltételrendszerünket, környezetünket folyamatosan ellenőrizzük, a feltételek javítását állandó feladatunknak tekintjük. Minden pedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek részére egészségük védelmében, testi épségük megőrzése céljából a szükséges ismereteket átadja, elsajátítását ellenőrizze. Ezért minden nevelési év kezdetén, valamint a kirándulások, utcai séták előtt a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően ismertetjük az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, valamint az elvárható magatartást.

Minden óvintézkedésünk ellenére előfordulhatnak balesetek. Ha kisebb sérülés éri a gyermeket (horzsolás, csípés), azt szakszerűen ellátjuk, egyéb esetben a gyermeket legjobb ellátása érdekében –sürgős esetben- orvoshoz visszük, a szülőt pedig értesítjük.

A gyermekcsoportban a fertőzésveszély miatt papír zsebkendőt használunk, amelyről a szülők segítségével gondoskodunk. A gyermekeket arra szoktatjuk, hogy a használt papír zsebkendőt zárt szemetesbe dobják.

Óvodásainkat fokozatosan szoktatjuk az ebéd utáni rendszeres fogápolásra. A fogkeféről, fogkrémről a szülők segítségével gondoskodunk. Javasoljuk, hogy ellenőrizzék a fogkefék állapotát, és szükség szerint, de legalább háromhavonta cseréljék.

Minden gyermek számára biztosított a jellel ellátott törölköző, ágy és takaró a pihenéshez. Az óvodai textíliák tisztításáról helyben gondoskodunk. Törölközőt hetente, ágyneműt havonta váltunk.

Óvodánkban fontosnak tartjuk a nyugodt, csendes pihenőidőt, ezért ebéd után mesével, zenével csendesítjük el a gyermekeket, biztosítjuk az alvást igénylők számára a nyugodt pihenést. Cumit, „alvókát” a kicsiktől fogadunk be, de támogatjuk a fokozatos elhagyását.

A nagyobbak számára lehetővé tesszük a rövidebb pihenő utáni csendes tevékenység végzését, a rajzolást. Az alvásidő hosszát a gyermekek igényeihez igazítjuk, biztosítva a folyamatos ébredést, az uzsonnát.

Ha a szülő ebéd után kívánja gyermekét hazavinni, kérjük, ezt legkésőbb 13 óráig tegye meg. Pihenési időben ne zavarják sem a saját, sem a többi gyermek pihenését, nyugalmát!

 

6.1 Az óvoda helyiségeinek használata

 

Kérjük a szülőket, hogy azokban a helyiségekben, amelyeket a gyermekek napközben játékra és tisztálkodásra használnak, ne lépjenek be utcai cipővel. Ilyenek a csoportszoba, a mosdó helyiség és az összekötő folyosó.

A csoportszobában töltött idő alatt (beszoktatás ideje) kérjük, hozzanak magukkal papucsot.

Kivétel ez alól a szülői értekezlet, a munkadélután, az óvodai rendezvények ideje, amely alkalmak után kitakarítunk, hogy a gyermekeket másnap tiszta, higiénikus környezetben fogadhassuk.

 

7. SZÜLŐK AZ ÓVODÁBAN

 

7.1 Szülői jogok és kötelességek (KT. 13§)

 

·        A szülőt megilleti a közérdekű érdekérvényesítés joga.

·        A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelés-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga.

·        A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához –a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint-anyagi támogatást kapjon, feltéve, hogy gyermekét legkésőbb a negyedik életévében beíratja az óvodába.

·        A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy a szülő a meghatározott kötelezettségének tegyen eleget.

·        Az óvodában a gyermek, a szülő, az alkalmazott lelkiismeret és vallásszabadságát tiszteletben kell tartani!

·        A szülők jogait és kötelességeit az óvodában működő Szülői Szervezet képviseli.

  A szülő szervezet tagja lehet bármelyik szülő. A szülői szervezet vezetését csoportonként három tag irányítja, akit a szülők választanak. Szülői szervezet tagjai közül elnököt válasz, aki képviseletükben eljár.

  A Szülői-szervezet tájékoztatást kérhet, és tanácskozási jogkörrel bír minden olyan kérdésben, mely a gyermekek nagyobb csoportját érinti..

  Az óvodában a gyermekek nagyobb csoportja a mindenkori felvett gyermeklétszám 70 %-a .

  A gyermekek adatainak védelmét az óvoda köteles biztosítani. A kötelezően közlendő adatok:- a gyermek neve, lakcíme, születésének helye és ideje, TAJ száma, a szülők neve és elérhetősége. A gyermekről csak szülője és a hivatalos szervek kaphatnak felvilágosítást az óvodapedagógusoktól.

 

 

7.2  Közös nevelési elvek kialakítása

 

Az óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Család és az óvoda között szimmetrikus kapcsolat van. A szülő tud legtöbbet a gyermekéről, ő ismeri legjobban gyermeke igényeit, szükségleteit, viszont az óvónőnek van olyan szaktudása és olyan korosztály tapasztalata, amely alapján hathatós segítséget tud nyújtani a gyermekek fejlesztéshez. Korrekt partneri együttműködésünk elengedhetetlen a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében.

Az óvodában biztosítjuk, hogy óvodásaink biztonságos, nyugodt, családias környezetben, tartalmas tevékenységekkel, játékkal töltsék el a nap nagyobb részét. Ez idő alatt kulturált szokásokat sajátítsanak el, tájékozódjanak környezetükről, érdeklődjenek, szeressenek felfedezni, megismerni. Gyermekeinket a természet, a környezet, az élőlények, az élet szeretetére, tiszteletére neveljük.

A nevelőtestület és minden óvodai dolgozó célja és feladata, hogy a ránk bízott gyermekek testi, lelki, érzelmi és értelmi fejlődéséhez szükséges tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodjanak.

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tiszteljék a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, legyenek képesek kapcsolatot teremteni társaikkal és a felnőttekkel. Konfliktusaik megoldásához keressék a kompromisszumos lehetőségeket, ne durvasággal, verekedéssel, árulkodással oldják meg azokat.

Célunk, hogy a gyermekek legyenek képesek önmagukat szabályozni, saját igényüket, szükségleteiket megfogalmazni, kifejezni. A szabályok ismeretével legyenek képesek eldönteni, mi helyes és mi helytelen.

Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal, ha megérkeznek az óvodába, játékukat a helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, és ne várakoztassák a szülőket. Nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben, de kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi nem kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel. Kérjük, hogy a szülő az óvodában tartózkodás ideje alatt tartsa tiszteletben az óvodai szokás- és szabályrendszerét, az ott dolgozók emberi méltóságát és jogait.

 
 

7.3 Együttműködés, kapcsolattartás

 

Számunkra fontos a szülők és az óvodapedagógusok együttműködése, közös célunk a gyermekek fejlesztése. A jó kapcsolat alapja egymás megértése, a megfelelő kommunikáció, a gyermekek érdekeinek maximális szem előtt tartása.

Óvodánk nyitott ajtóval várja nem csak a gyermekeket, hanem a szülőket is. Már az óvodába lépés előtt lehetőség van rövid látogatásokra. A későbbi beilleszkedést elősegíti, ha a szülő a gyermekkel együtt fedezi fel az óvodát, együtt játszhatnak, ismerkedhetnek a nálunk folyó élettel.

Minden gyermek más és más, egyszeri és megismételhetetlen. Mi elfogadjuk a hosszabb-rövidebb ideig tartó beilleszkedés időtartamát, igyekszünk felkelteni érdeklődését, a közösen átélt élményeket megbeszélni.

Közös célunk érdekében ahhoz, hogy gyermekeink személyisége, képességei harmonikusan és sokoldalúan fejlődhessenek, olyan párbeszédre van szükség, amelyben kölcsönös tiszteletadás mellett figyelembe vesszük a családi és óvodai nevelés elveit, szempontjait, módszereit, feladatait és sajátosságait. Ezért a gyermekeinket szükség szerint, de legalább egy alkalommal, a családnak alkalmas időpontban meglátogatjuk.

A családlátogatások célja, hogy megismerkedhessünk, nyugodt körülmények között gondolatot cserélhessünk, rendezzük az esetleges problémákat. Komolyabb probléma felmerülése esetén javasoljuk, hogy az érintett óvónővel beszéljék meg a megoldási lehetőségeket. Ha ez nem vezet eredményre, kérjék az óvodavezető segítségét.

Más gyermekét az óvoda területén senki nem nevelheti, nem vonhatja felelősségre!

 

A napi kapcsolattartás csak rövid tényközlésre ad lehetőséget. Kérjük önöket, hogy sem a gyermekekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt ne vonják el munkája közben, mert ez balesetveszély forrása lehet, zavarhatja a nevelés folyamatát. A gyermek fejlődéséről az óvónők fogadóórán tájékoztatják a szülőt. Fogadóórák időpontját nem határozzuk meg, előzetes egyeztetéssel bármikor állunk rendelkezésükre.

 

Az óvodában megbízott gyermek és ifjúságvédelmi felelős van. A vele egyeztetett időpontban lehetőségeihez, kompetenciájához mérten segítséget nyújt ügyes-bajos dolgaik rendezésében.

A gyermekvédelmi háló elérhetőségeit az óvoda folyosóján, a hirdető táblákon kísérhetik figyelemmel.

 

Kérjük, tartsák tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, jogait.

Ne tegyenek a gyermekek előtt az óvodára, az itt dolgozó felnőttekre indulatos, negatív megjegyzéseket.

Kérjük önöket, legyenek segítségünkre abban, hogy pedagógiai munkánkat, célkitűzéseinket megvalósítsuk. Kísérjék figyelemmel híradásainkat, kéréseinket a hirdetőkön, internetes oldalunkon, vegyenek részt az általunk felkínált alkalmakon. Az együtt végzett munka és a szórakoztató időtöltés szintén jó alkalom a szülők és a pedagógusok hatékony együttműködésére.

Alkalmak az óvodában:

 

·        Szülői értekezletek szükség szerint, de csoportosan legalább két alkalom

·        Nyílt napok évente egyszer, de igény esetén egyéni bejelentkezés után bármelyik időpontban

·        Közös készülődés az ünnepekre, rendezvényekre

 

7.4 A gyermekek értékelésének rendje, szempontjai

 

A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekenként vezetett egyéni fejlődési napló alapján. A gyermekek fejlődésének értékelése egyéni fejlődési lapon történik, a dokumentálás módja, ideje az Intézményi Minőségirányítási Programban kerül szabályozásra.

 

7.5 Az értékelés területei:

 

·        Testi képességek,

·        értelmi képességek,

·        anyanyelvi fejlettség,

·        kommunikációs képesség,

·        gondozási feladatok,

·        szociális fejlettség,

·        játéktevékenység. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Ha a gyermek  további óvodai nevelése indokolt, akkor az határozatban kerül rögzítésre gyermekenként indoklással kísérve. Ha a szülő kéri gyermeke részvételét az óvodai nevelésben további egy évig, ezt írásban kell tennie az óvodavezető felé. Kérdéses esetben kérni kell a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát, írásbeli véleményét. Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Nevelési Tanácsadó írásbeli véleményét.

7.6 Ünnepek az óvodában

 

Nyilvános ünnepek:

 

·        Márton nap

·        Karácsonyi játszóház (csoportok igénye szerint)

·        Karácsonyi teadélután a szülőkkel (csoportok igénye szerint)

·        Farsang

·        Évzáró

 

 

Óvodai ünnepek:

 

·        Mikulás

·        Húsvét

·        Anyák napja

 

Rendezvények:

 

·        Őszi és tavaszi játszóházak

·        Felnőtt farsang (szülők-nevelők bálja)

·        Sportdélután a szülőkkel

·        Csoportonkénti családi kirándulások

·        Nagycsoportosok búcsú partija

 

 

8. AZ ÓVODA BIZTONSÁGA

 

 

Az óvoda bejáratait biztonsági és vagyonvédelmi szempontból 9 órakor bezárjuk. Az ezután érkezőket csengetésre bocsátjuk be. Kérjük megértésüket!

 

 

8.1 Rendkívüli események

 

Óvodánk biztonságára a Biztonsági és Vagyonvédelmi Szolgálat (BSZ Security) ügyel. Betörés esetén riasztja a Rendőrséget és az óvodavezetőt. Ha a szülők gyermekük felszerelésében hiányt, lopást észlelnek, jelezzék a csoportos óvónőnek, illetve az óvodavezetőnek, aki megteszi a megfelelő intézkedéseket. Az óvodás gyermekek egészséges érzelmi és értelmi fejlődésének biztosítása végett az intézményben vagy annak területén a szülők vagy kívül álló személyek egymás közötti konfliktusaik rendezéséhez kérjék az óvodavezető vagy az óvodai dolgozók segítségét. Az ilyen jellegű magatartás észlelésekor soron kívül értesítsék az óvodavezetőt vagy bármelyik óvodai dolgozót, hogy a szükség esetén intézkedéseket tegyen a hatóságoknál. Legyenek tekintettel a gyermekekre! Az óvodában nem megengedett a kiabálás, a tettlegesség a felnőttek tekintetében sem!

 

Az intézmény rendelkezik Tűzvédelmi Szabályzattal, tűzvédelmi felelősünk évente 1 alkalommal tűzriadót szervez, amellyel a kritikus esetben végrehajtandó teendőket gyakoroltatja a gyermekekkel és a dolgozókkal.

Katasztrófahelyzet és bombariadó esetén a szükséges teendőket a Munkavédelmi Szabályzatunk tartalmazza.

 

 

8.2 Egyéb óvó- védő rendszabályok:

 

 

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amikor a gyermekekkel együtt tartózkodnak az óvodában, tartsák be azokat a szabályokat, amelyeket a gyermekkel az óvónők betartatnak.

Amikor az óvónő átadja a gyermeket a szülőnek, a továbbiakban a balesetekért a szülőt terheli a felelősség. Kérjük, vigyázzanak a gyermekeikre az öltözőben és az udvaron. Ha a délutáni távozás ideje alatt az óvónő az udvaron tartózkodik csoportjával, ne vonják el a figyelmét a gyermekcsoportról a többi gyermek testi épségének védelmében. Az udvari játékokat ez idő alatt a gyermek a szülő felelősségére használhatja. Kérjük, hogy az udvari balesetek megelőzése érdekében itt is tartsák be és tartassák be a szabályokat. A szülő elérhetősége érdekében szíveskedjenek telefonszámukat az óvónőnek megadni, az esetleges változásokat pedig jelezni.

Az óvoda vagyonvédelme, a berendezési tárgyak óvása, az intézmény belső és külső rendjének, tisztaságának érdekében kérjük együttműködő segítségüket!

Az óvoda egész területén tilos a dohányzás!

Az óvoda területén ittas személy nem tartózkodhat!

Állatot az intézmény területére behozni nem lehet!

A bejárati kaput szíveskedjenek mindig biztonsági pánttal ellátni!

A kapu bejáratát gépkocsival rövid időre se foglalják el!

 

 

 

9. EGYÉB SZABÁLYOK

 

 

9.1 Tájékoztatás az óvodai dokumentumokról

 

 

Az óvoda Házirendjét megtekinthetik, olvashatják az óvodatitkár irodája melletti asztalnál és a hátsó épületben.

A Szervezeti és Működési Szabályzat, amely összefoglalója az óvodánk működésére vonatkozó szabályoknak, az óvodavezető irodájából kikérhető, helyben áttekinthető.

Az óvodavezetőnél található a Helyi Nevelési Program, amely pedagógiai tevékenységünk hosszú távú tervét foglalja magában.

Kérésre helyben rendelkezésükre áll.

A dokumentumokról előzetes egyeztetés alapján az óvodapedagógusok és az óvodavezető szóbeli tájékoztatást ad, kérdéseikre válaszolunk.

Óvodánkban Szülői Szervezet működik, amely a szülők és a gyermekek érdekeit képviseli.

 

 

9.2 Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

 

·        Logopédiai foglalkozások

·        Orvosi, fogorvosi szűrések

·        Nevelési tanácsadó és tanulási képességeket vizsgáló bizottság szolgáltatásai

·        Pszichológiai tanácsadás

·        Gyógytestnevelés

·        Egyéni képesség fejlesztés

·        Hittan oktatás (a hitoktatásról az óvoda adatokat nem gyűjt).

 

 

A szülők írásos kérésére kellő számú jelentkezés esetén óvodánk vállalja önköltséges foglalkozások megszervezését (pl. úszásoktatás, zeneóvoda, stb.).

 

  

Záró rendelkezés

 

 

A Házirend a fenntartó jóváhagyásának időpontjától lép hatályba.

Mór Város Önkormányzata Oktatási Bizottsága 2009. március 16-án véleményezte és egyhangúlag elfogadta a Meseház Óvoda Házirendjét, amely ezzel egyidőben határozlatan időre hatályba lépett.

 

 

 

 

Készítette: Förhécz Sándorné óvodavezető

Egyetértését nyilvánította: a Szülői Szervezet

Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete

 

 

 
 

 

Mór. 2008. 01.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.